Cargo.toml 111 B

123456
  1. [package]
  2. name = "shannon-entropy-rs"
  3. version = "0.1.0"
  4. authors = ["thezero <io@thezero.org>"]
  5. [dependencies]